موسسه آموزشی رهاورد

همکاری با موسسات آموزش رهاورد در زمینه تدریس زبان انگلیسی

به منظور توسعه هدفمند و پایدار آموزش های رهاورد و استفاده موسسات آموزش های رهاورد از توانمندی ها و ظرفیت های آموزشی و علمی یکدیگر ، موسسه آموزش رهاورد بهار تفاهم نامه ی همکاری را با موسسات آموزش رهاورد جواد یزد ، زبدگان کرج و نسل فردا اصفهان منعقد نموده است .