موسسه آموزشی رهاورد

چه انتظاری از مصاحبه مدرسه پزشکی باید داشت؟

 چه انتظاری از مصاحبه مدرسه پزشکی باید داشت؟
در عصر پیشرفت تکنولوژیکی، ما نمی توانیم از ابزارهای نسل گذشته در کلاس درس استفاده کنیم.

در عصر پیشرفت تکنولوژیکی، ما نمی توانیم از ابزارهای نسل گذشته در کلاس درس استفاده کنیم.